cikjuความสำคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครู สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลักธรรมมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชาชีพที่คุรุสภากำหนด รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน

      เพื่อในผู้เรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรคืสิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู้ ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละให้สังคม ปฎบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เส้นทางคววามก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อยงและสร้างสรรค์

معلمED 347-104 จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers)      จำนวนหน่วยกิต  3 (3-0-6)


จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและให้คำปรึกษา จิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษ จิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษาในอิสลาม มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัว การนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น