ED 546-102 ปรัชญาการศึกษา Educational Philosophy (ป.บัณฑิต)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ปรัชญาการศึกษาหลักสูตร์ร่วมสมัยของไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาและการวิเคราะห์ เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน


ศึกษาความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีระวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ความเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้และทฤษฎีการเรียนรู้ เจตคติ เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคม จิตวิทยาในอิสลามและจิตวิทยาตามแนวคิดของนักวิชาการอิสลาม เช่น อิมามอัล-ฆอซาลี อิบนุคอลดูน และนักวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสันติสุขยั่งยืน

ED 347-102 Educational Philosophy ปรัชญาการศึกษ

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดของปรัชญา ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาในอิสลาม และทฤษฏีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิวัฒนาการศึกษา ประวัติและระบบการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในอาเซียน แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาตามปรัชญาและบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในทัศนะทั่วไปและหลักการอิสลาม และวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา