ศึกษาความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีระวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ความเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้และทฤษฎีการเรียนรู้ เจตคติ เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคม จิตวิทยาในอิสลามและจิตวิทยาตามแนวคิดของนักวิชาการอิสลาม เช่น อิมามอัล-ฆอซาลี อิบนุคอลดูน และนักวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสันติสุขยั่งยืน

ED 347-104 จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers)      จำนวนหน่วยกิต  3 (3-0-6)

จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและให้คำปรึกษา จิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษ จิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษาในอิสลาม มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัว การนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น