จิตวิทยาสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปี 2562 กลุ่ม 04

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทัศนะทั่วไปและทัศนะอิสลาม การควบคุมชั้นเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ การสร้างวินัยเชิงบวก และทักษะชีวิตที่ดีขึ้น