GE 2400-212


ศึกษาความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีระวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ แรงจูงใจ การรับรู้ การะบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา ทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ มรรยาททางสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสันติสุข

ED 3401-103 จิตวิทยาสำหรับครู                                                                     3(3-0-6)

                  Psychology for Teachers

จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษาทั่วไปและในอิสลาม จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา ความคิดและกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการในแต่ละวัย ระบบช่วยเหลือผู้เรียน การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ จิตวิทยากับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ED2401-101    Teacher as Change Agent  (ครูผู้นำความเปลี่ยนแปลง)   3 (3-0-6) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

บทบาทหน้าที่ สภาพงานของครู บุคลิกภาพและคุณลักษณะครูที่ดี มาตรฐานวิชาชีพครู ทักษะความเป็นครู ครูต้นแบบ คุณธรรมและจริยธรรม การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จิตสาธารณะ ค่านิยมความเป็นครูและการเป็นพลเมืองที่ดี การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู จิตวิญาณความเป็นครู บทบาทครูและศิษย์ในอิสลามหรือศาสนาที่ตนนับถือ กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และความเป็นผู้นำทางวิชาการและสร้างนวัตกรรม ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

         

วันเวลาเรียน  Sun 8:00-9:45 21-508, Tue 8:00-8:45 21-402                                                      

สอบปลายภาค:  12 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 ห้อง: N/A